Hovedside Gyldendal

Norsk fisk til Kina

Verdenssamfunnet preges av økende økonomisk integrasjon og større gjensidig avhengighet. Mennesker, varer, kapital, tjenester og informasjon flyter stadig friere over landegrensene..

Kompetansemål

 • Elevene skal kunne gi eksempler på lokaliseringsfaktorer som er viktige for global økonomisk virksomhet og internasjonal arbeidsdeling, og vurdere hva dette har å si i dag.
Sammendrag
 • Foto

  Ill :   Arne Walderhaug/Samfoto

  Globalisering

  innebærer at verden blir knyttet tettere sammen. Verdensøkonomien karakteriseres av økende grad av samhandling og gjensidig avhengighet.

 • Illustrasjon av Volvo XC90 med påskrifter om hvor i verden de ulike bildelene er produsert

  Ill :   John Arne Eidsmo

  Internasjonal handel

  Tidligere dreide internasjonal handel seg stort sett om bytte av næringsmidler eller råvarer. I dag er ofte flere land involvert i produksjonen av én enkelt vare. Mye av den internasjonale handelen kontrolleres av flernasjonale selskaper – private selskaper som opererer i flere land.

 • Foto fra en klesfabrikk i Huaibei i Kina

  Ill :   Phototex/EPA/Scanpix

  Internasjonal arbeidsdeling

  Parallelt med globaliseringen har det vokst fram en ny internasjonal arbeidsdeling. Tidligere gikk det et skille mellom i-land og ikke- industrialiserte land. I den seinere tid har industriproduksjon blitt overført til mange u-land, som nå kalles nyindustrialiserte land. Av disse er Kina klart viktigst.

 • Figur som viser lokaliseringsvalg i industrien

  Ill :   John Arne Eidsmo

  Lokaliseringsfaktorer

  Valg av lokalisering (stedsvalg) for en industribedrift er avhengig av flere faktorer: tilgangen til råvarer, energi, marked og arbeidskraft. Tidligere var råvarer og transport avgjørende for valg av lokalisering. I dag har tilgangen på arbeidskraft fått større betydning.

 • Foto fra IT-industrien i Bangalore i India

  Ill :   Jagadeesh NV/EPA/Scanpix

  Friere valg av lokalisering

  Fordi råvare- og transportkostnadene synker, mens verdien av produktene øker, står industrien friere i valget av lokalisering enn før. For eksempel kan den indiske byen Bangalore tilby så kompetent og billig arbeidskraft at mange norske bedrifter drifter datasystemene sine derfra.

 • Figur som viser hvordan den teknologiske utviklingen har minsket de relative avstandene på jorda

  Ill :   John Arne Eidsmo

  Verden blir mindre

  På grunn av den teknologiske utviklingen har de relative avstandene på jorda stadig skrumpet inn. Både på transport- og kommunikasjonssiden har det skjedd store nyvinninger de siste generasjonene.

 • Foto av japanske barn som viser fram en laks som er importert fra Norge

  Ill :   Heiko Junge/Scanpix

  Norges rolle i verdensøkonomien

  I forhold til folketallet spiller Norge en stor og aktiv rolle i verdensøkonomien. Trekk ved utenriksøkonomien vår kan imidlertid minne om u-landenes: Vi importerer ferdigvarer og eksporterer råvarer med lav foredlingsgrad, som olje og gass, elektrisk kraft, metaller, tømmer og fisk.